LA IMPORTÀNCIA DEL MÓN DEL LLIBRE

• La lectura és cultura. Beneficis de la lectura.

El llibre és un pont d’accés a la cultura.

Amb la lectura s’adquireix saviesa, coneixement i enriquiment moral, intel·lectual i científic. Llegir ens ajuda a comprendre el món que ens envolta, els altres móns possibles i també ens ajuda a descobrir millor l’univers de la pròpia identitat. La utilitat del llibre i de la lectura té realment sentit quan arriba al major nombre de persones i aquestes en trauen un autèntic plaer i profit.

Per tant, el llibre no ha de ser un objecte de luxe, sinó tot el contrari. Cal que siga un element quotidià en l’educació de les persones. No debades els llibres han transmés el saber i els coneixements al llarg del temps i, per consegüent, formen part del substrat cultural que tothom té i, fins i tot, constitueixen un element important a l’hora d’ocupar el nostre temps lliure, sobretot en una societat com l’actual on l’oci és cada vegada més essencial.

La cultura canvia, més ràpidament i profunda, el futur d’un país i el llibre és el vehicle d’aquest canvi.

• El llibre: una indústria valenciana emergent.

El sector editorial valencià ha tingut un creixement important des de la meitat de la dècada dels vuitanta i, en especial, al llarg de la dècada dels noranta.

Al ritme marcat per la incorporació de l’ensenyament del valencià al sistema educatiu han aparegut segells, col·leccions i llibres que intentaven donar satisfacció a una demanda creixent. Afortunadament, el repte ha estat superat quantitativament: avui l’oferta del llibre valencià és àmplia, diversa i assequible.

Aquest creixement ha anat acompanyat d’un procés de professionalització empresarial i de la creació d’un mercat que es quantifica de la següent manera, segons de dades de l’Informe de comerç interior del llibre 1999 elaborat per la consultora Precisa, referides només als membres de l’Associació per a 1999:

Les 30 empreses editorials privades que agrupa l’Associació han editat 1.472 títols, al llarg d’aquest any, el que suposa una producció de 3.139.663 exemplars, alhora que situa el catàleg viu valencià en 6.026 títols. El volum de facturació anual ha superat els 3.786 milions de ptes. (calculat a preu de venda al públic, IVA inclós) i entre totes elles donen treball directe a 222 persones en la nostra Comunitat.

• A la recerca de la necessària transcendència social. A la recerca dels lectors: d’un mercat.

Malauradament, aquest creixement no s’ha traduït en una major presència social dels nostres escriptors i editors. Ni tampoc en una presència massiva del nostres llibres als aparadors de les llibreries o als prestatges de les biblioteques públiques. Ben al contrari, els llibres valencians pateixen una invisibilitat social que els editors, amb la col·laboració de tot el sector, volem superar.

És a dir, no només hem d’esperar els lectors, sinó que hem d’eixir a buscar-los. Aquest és, si més no, el repte.

• La proposta: Saló Valencià del Llibre

En coherència amb tot allò exposat anteriorment, la nostra proposta és una finestra oberta a tot el públic lector i a la societat valenciana en general que deixe veure la rica realitat del món editorial valencià.